طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیبایگانی‌های 1393 - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

دسته: 1393

روز بیست و هفتم | حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد | مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="577,579,581,580"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140606_002.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140606_002.mp3"][/audio] [/box]  

روز بیست و هفتم | حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="566,567,568,570,569,571,572,573"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140606_001.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140606_001.mp3"][/audio] [/box]

روز بیست و ششم | حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد | مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140605_002.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140605_002.mp3"][/audio] [/box]

روز بیست و ششم | حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140605_001.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140605_001.mp3"][/audio] [/box]

روز بیست و پنجم | حجت الاسلام و المسلمین دهنوی | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140604_001.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140604_001.mp3"][/audio] [/box]

روز بیست و پنجم | حجت الاسلام و المسلمین دهنوی | مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="549,551,552,553"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140604_002.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140604_002.mp3"][/audio] [/box]

روز بیست و چهارم | حجت الاسلام و المسلمین دهنوی | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140603_003.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140603_003.mp3"][/audio] [/box]

روز بیست و چهارم | حجت الاسلام و المسلمین دهنوی | مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140603_004.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140603_004.mp3"][/audio] [/box]

روز بیست و سوم | حجت الاسلام و المسلمین دهنوی | سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="532,533,534,535,536,537,538,540,539"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140602_001.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - سازمان تبلیغات اسلامی شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140602_001.mp3"][/audio] [/box]

روز بیست و سوم | حجت الاسلام و المسلمین دهنوی | مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد

[box type="download" align="aligncenter" ] [gallery ids="519,520,521,522,523,524,525"] [divider] صوت سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [button color="green" size="medium" link="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140602_002.mp3" ]دانلود[/button] [divider] پخش سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دهنوی - مصلی امام خمینی (ره)‌ شهرکرد [audio mp3="http://tmechb.ir/wp-content/uploads/2014/12/140602_002.mp3"][/audio] [/box]