طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادیارسال پرسش - طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی

لطفا سؤالات خود در مورد بیانیه گام دوم انقلاب را جهت پاسخگویی اساتید در جلسات طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی در فرم زیر وارد کنید.

در صورت اتمام بازه زمانی حضور استاد، سؤال شما تقدیم اساتید دیگر خواهد شد.

لطفا صبر کنید